Xiaojun Yuan, Zhipeng Xue: Turbo Message Passing Algorithms for Structured Signal Recovery bei hugendubel.de