Carles Capdevila Plandiura: Entendre el món bei hugendubel.de