Tajemnica cierpi?cego z?ugi

Izajasz 53. Sprache: Polnisch.
eBook epub

Dieses eBook können Sie auf allen Geräten lesen, die epub-fähig sind. z.B. auf den tolino oder Sony Readern.

Häufig gestellte Fragen zu epub eBooks und DRM

Szukasz sensu up?ywaj?cych Ci dni, a mo?e chcesz pog??bi? swoj? duchowo??? Ksi??ka Mitcha Glasera zapozna Ci? z rozdzia?em Biblii Hebrajskiej, który ma moc tak wielk?, ?e ca?kiem zmieni Twoje ?ycie!

"Masz pytania zwi?zane z sensem ?ycia i duchowo?ci … weiterlesen
eBook epub

9,99 *

inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (Download)
Machen Sie jemandem eine Freude und
verschenken Sie einen Download!
Ganz einfach Downloads verschenken - so funktioniert's:
 1. 1 Geben Sie die Adresse der Person ein, die Sie beschenken
  möchten. Mit einer lieben Grußbotschaft verleihen Sie Ihrem
  Geschenk eine persönliche Note.
 2. 2 Bezahlen Sie das Geschenk bequem per Kreditkarte,
  Überweisung oder Lastschrift.
 3. 3 Der/die Geschenkempfänger/in bekommt von uns Ihre Nachricht
  und eine Anleitung zum Downloaden Ihres Geschenks!
Tajemnica cierpi?cego z?ugi als eBook epub

Produktdetails

Titel: Tajemnica cierpi?cego z?ugi
Autor/en: Mitch Glaser

EAN: 9788363097257
Format:  EPUB
Izajasz 53.
Sprache: Polnisch.
Wydawnictwo Bogulandia

1. Januar 2014 - epub eBook - 176 Seiten

Beschreibung

Szukasz sensu up?ywaj?cych Ci dni, a mo?e chcesz pog??bi? swoj? duchowo??? Ksi??ka Mitcha Glasera zapozna Ci? z rozdzia?em Biblii Hebrajskiej, który ma moc tak wielk?, ?e ca?kiem zmieni Twoje ?ycie!

"Masz pytania zwi?zane z sensem ?ycia i duchowo?ci?? Mo?e ju? czas, aby zwróci? si? do samego ?ród?a i ponownie przemy?le? swoj? relacj? ze Stwórc?? Ksi??ka «Tajemnica cierpi?cego S?ugi. Izajasz 53» pomo?e Ci rozpocz?? Twoj? osobist? ?yciow? pielgrzymk? i zapozna Ci? z rozdzia?em Biblii Hebrajskiej, który mo?e zrewolucjonizowa? Twoje ?ycie!

Izajasza 53 czyni przes?anie Biblii zrozumia?ym. Ksi??ka w praktyczny i rzeczowy sposób wyja?nia, jak nawi?za? zwi?zek z Bogiem. Ujawnia nieoczekiwany klucz umo?liwiaj?cy tak? wi?? ze Stwórc?, dzi?ki której cz?owiek jest w stanie do?wiadczy? wewn?trznego pokoju" - Steve z Manhattanu

"Poszukiwa?em Boga, a wtedy przyjaciel poleci? mi przeczytanie 53. rozdzia?u Ksi?gi Izajasza w Biblii Hebrajskiej. Wkrótce opisywana tam posta? S?ugi Pana zaw?adn??a moj? dusz? w sposób, którego zupe?nie si? nie spodziewa?em!" - Robynne z New Jersey

"Czyta?em 53. rozdzia? Ksi?gi Izajasza i kompletnie odmieni? on moje ?ycie! W ko?cu uda?o mi si? poj??, co powstrzymuje mnie przed nawi?zaniem osobistej relacji z Bogiem. Ten rozdzia? da? mi nadziej? granicz?c? z pewno?ci?!" - Menachem z Brooklynu

Leseprobe

ROZDZIA? 1
JESTEM ?YDEM I CO TERAZ?


Je?li wi?kszo?? wspó?cze?nie ?yj?cych ?ydów mia?aby by? zupe?nie szczera, to by? mo?e czuliby?my si? zak?opotani ca?? t? ide?, ?e jeste?my wybranym narodem Boga. Sama my?l, ?e bycie ?ydem wi??e si? z czym? ju? ze swej natury szczególnym, bywa trudn? do pe?nego zaakceptowania.

Z pewno?ci? ?atwiej przychodzi to ?ydom religijnym. Wed?ug nich jeste?my wybrani, aby by? wierni Bogu Izraela poprzez ?ycie wype?nione pos?usze?stwem Jego prawom, które zosta?y objawione w postaci Tory na górze Synaj.

Jednak wi?kszo?? z nas nie jest religijna. Tak naprawd? ta elitarna wyj?tkowo??, do której poczuwaj? si? ?ydzi uwa?aj?cy, ?e Bóg nasz naród wybra?, jest czym?, co w swoisty sposób nam ci??y.

Patrz?c poprzez pryzmat naszego nowoczesnego, wielokulturowego ?wiata, ?atwo o ocen?, ?e uznanie, i? ?ydzi s? narodem wybranym przez Boga, to przejaw arogancji i zaw??onych horyzontów my?lowych. Nie ma problemu, by podkre?la? swoj? unikalno?? w kategorii grupy etnicznej. Mo?emy cieszy? si? pi?knem naszego dziedzictwa narodowego, tak jak Amerykanie pochodzenia polskiego, w?oskiego, afryka?skiego czy latynoameryka?skiego. Jednak postrzeganie siebie samych jako naród wybrany sprawia, ?e wkraczamy w naszej dyskusji na do?? grz?ski grunt.

Ci??ar bycia wybranym


Co czyni ?ydów wyj?tkowymi po?ród innych narodów ?wiata? Wiem, ?e nie jest to pytanie, które zadajemy sobie i innym na co dzie?, ale wi?kszo?? z nas, których wychowano jako ?ydów, chcia?aby to lepiej rozumie?. By? mo?e nie pokazujemy innym, jak to dla nas wa?ne, ale wiemy, ?e jeste?my ?ydami i z ró?nych wzgl?dów wiele nas to kosztowa?o. Jednak ci, którzy ?yli przed nami, p?acili za to znacznie wi?ksz? cen?. Wiemy o pogromach i wyprawach krzy?owych w bardziej odleg?ej przesz?o?ci. Nawet w XXI wieku my, ?ydzi, ?yjemy ze stale obecn? w&n
bsp;nas ?wiadomo?ci? Holokaustu. Mo?e sami go nie do?wiadczyli?my ani nie jeste?my potomkami jego bezpo?rednich ofiar, ale znamy historie tych, którzy go prze?yli, i widzieli?my zdj?cia tych, którym to nie by?o dane.

Holokaust pod wieloma wzgl?dami ukszta?towa? nasze ?ycie oraz poczucie to?samo?ci. Przetrwanie narodu ?ydowskiego jest dla nas wa?ne, bo jeste?my ?ydami. Wi?kszo?? z nas pragnie to piel?gnowa?, podobnie jak i ?yw? pami?? o naszej historii oraz dalszy niezak?ócony rozwój naszej kultury. Tak wiele stracili?my w ubieg?ym wieku, ?e przetrwanie ?ydów, narodu Izraela, naszej kultury i religii nawet gdy nie jeste?my szczególnie religijni jest dla nas jako ?ydów istotne. I trudno si? z tym nie zgadza?, prawda?

Co znaczy by? ?ydem, kiedy nie bierze si? pod uwag? tysi?cy naszych dowcipów na temat w?asnych cech narodowych? Rosó? z kury na przezi?bienie, same pi?tki i szóstki w szkole wszyscy znamy podobne do tych stereotypy postrzegania nas samych. Jestem jednak przekonany, ?e w tej w?a?nie kwestii poszukujemy te? g??bszych i bardziej wnikliwych odpowiedzi.

W wi?kszo?ci przypadków nasze poczucie ?ydowskiej to?samo?ci, pojmowane grupowo czy te? indywidualnie, nadal ma wp?yw na to, jak podchodzimy do ró?nych typowo ?ydowskich rytua?ów przej?cia z dzieci?stwa w doros?o??. Bycie ?ydem poci?ga za sob? okre?lony sposób odnoszenia si? do otaczaj?cego nas ?wiata. Mimo ?e trzymamy si? kulturowych norm, których uczy?y nas matki, wiemy, ?e bycie ?ydem to co? znacznie wi?cej.

By? mo?e jedno z najwa?niejszych pyta?, jakie nale?y zada?, powinno brzmie?: Co to znaczy by? wybranym?

Jeden z jaskrawych przyk?adów tego, jak niejednoznacznie ?ydzi rozumiej? bycie wybranym, znajdujemy cho?by w filmie Skrzypek na dachu. Jest tam poruszaj?ca scena, kiedy Tewje Mleczarz podnosi oczy ku niebu i mówi: Wiem, wiem. Jeste?my Twoimi wybranymi. Ale czy raz na ja
ki? czas nie móg?by? wybra? kogo? jeszcze?.

?ydowskie pojmowanie bycia wybranym przez Boga jest do?? ulotne i zagadkowe. Wydaje si?, ?e bycie wybranym doda?o nam raczej brzemion do niesienia ni? powodów do rado?ci. Przynios?o wi?cej k?opotów ni? tryumfu i by?o g?ówn? przyczyn? niemal permanentnych prze?ladowa?. Niektóre narody pos?ugiwa?y si? ide? wybrania ?ydów jako podstaw? do swojego antysemityzmu.

To odbi?o si? szczególnie niekorzystnie na stosunkach ?ydów z lud?mi uwa?aj?cymi si? za chrze?cijan, i to nawet bardziej ni? na relacjach ?ydów z muzu?manami. Na przestrzeni wieków dosz?o do wytworzenia si? bardzo szkodliwej rywalizacji pomi?dzy tymi dwiema wielkimi ?wiatowymi religiami. Wyznawcy obu z nich uwa?aj?, ?e to oni, a nie ci drudzy, s? narodem wybranym przez Boga.

Te napi?cia doprowadzi?y do tego, ?e kraje kultury chrze?cija?skiej uzna?y, i? ?ydzi nie s? ju? narodem wybranym, i ?e jako naród zostali nawet os?dzeni przez Boga za odrzucenie Jezusa. To przekonanie sprawi?o, ?e przez stulecia nominalni chrze?cijanie uwa?ali, ?e z?e traktowanie ?ydów jest cz??ci? ich s?u?by Bogu. To nie jest ju? tak powszechne w dzisiejszych czasach, ale nadal pozostaj? pewne napi?cia, które nie pozwalaj? na wzajemne zrozumienie.

Czy mo?e wi?c dziwi? to, ?e trudno nam oswoi? si? z my?l?, i? nasza w?asna Biblia mog?aby zapowiada? tego samego Mesjasza, który jest uwa?any za za?o?yciela chrze?cija?stwa?2. Zwa?ywszy na nasz? histori?, prawie niemo?liwe wydaje si?, ?eby?my uznawali to nominalne chrze?cija?stwo za nurt wywodz?cy si? z judaizmu, który stara? si? dociera? równie? do pogan. Je?li wierzymy, ?e Jezus jest ?ydowskim Mesjaszem, to znaczy, ?e nasze pojmowanie chrze?cija?stwa musieli?my powa?nie przeobrazi? i zacz?? je postrzega? jako co? w swej istocie ?ydowskiego, a nie obcego i poga?skiego. Dla wielu z nas co? takiego jest niewyobra?alnie trudne.

Patrz?c
z perspektywy historycznej, nawet dopuszczenie my?li, ?e Mesjasz mia?by cierpie? i umrze?, zanim zacz??by rz?dzi? jako król, wydaje si? trudne. Jak zobaczysz w rozdziale dziesi?tym, ?lady takiego rozumowania znajduj? si? w cz??ci Talmudu, zwanej Miszn? oraz w innych pismach rabinicznych, które równie? to w?a?nie sugeruj?. Wiem jednak, ?e nie?atwo nam otworzy? umys? na tak? ewentualno??, wiedz?c, ?e mia?oby to prowadzi? do zaakceptowania tego Mesjasza, którego czcili prze?ladowcy naszych praojców.

Z tego te? powodu bardzo trudno jest nam obiektywnie spojrze? na fragment Izajasza 53. Ponadto, je?li Jezus jest Mesjaszem ?ydów, a jednocze?nie pogan, to na czym mia?oby polega? nasze szczególne wybranie przez Boga? Jakie jest wtedy przeznaczenie i cel narodu ?ydowskiego?

Wybrani bez wybieraj?cego


W Izraelu kiedy? popularna by?a reklama piwa marki Maccabi. Widniej?ce na niej has?o g?osi?o: Piwo Maccabi piwo, które wybiera Naród Wybrany. Status, a nawet racja bytu narodu ?ydowskiego zosta?y sprowadzone do chwytliwego sloganu reklamowego wykorzystywanego w marketingu piwa! Nie powinno to jednak dziwi?. Jego tekst zosta? zapewne wymy?lony przez izraelskiego copywritera, który w ma?ym stopniu zdawa? sobie spraw?, co znaczy by? narodem wybranym.

W dzisiejszych czasach sama idea, ?e jaki? naród mo?e by? wybrany, uchodzi za bulwersuj?c?, a przynajmniej niestosown?. Wszystkie wielkie ruchy polityczne, pocz?wszy od Rewolucji Francuskiej, mia?y na celu zerwa? z wszelkimi koncepcjami propaguj?cymi istnienie klas uprzywilejowanych. Z tego powodu idea narodu wybranego uznana zosta?a za wsteczn?.

Tak si? sk?ada, ?e w pierwszych szeregach tych ruchów spo?ecznych, dzia?aj?cych we Francji, Rosji czy w Stanach Zjednoczonych, jest wielu ?ydów. W rzeczywisto?ci spo?ecze?stwo bezklasowe jest dla nich cz?sto wy?sz? warto?ci? ni? my?l o tym, ?e Bóg wybra? i
ch do pewnych, by? mo?e specjalnych celów.

Jako Amerykanie ?ydowskiego pochodzenia, z dum? deklarujemy, ?e jednym z naszych fundamentalnych idea?ów jest traktowanie wszystkich ludzi i narodów jako równych. Dlaczego wi?c jaka? grupa ma by? postrzegana jako wybrana? To stoi w jaskrawej sprzeczno?ci z sam? filozofi?, na której zbudowano nasze spo?ecze?stwo, jak i wi?kszo?? spo?ecze?stw kultury zachodniej.

Pytanie o bycie wybranymi bywa dla ?ydów powodem g??bokich refleksji nad w?asn? to?samo?ci?. Jakie by?yby skutki, gdyby?my faktycznie uwierzyli, ?e istnieje Bóg, który stworzy? nas jako jednostki i jako naród dla pewnego Bo?ego celu? Z pewno?ci? chcieliby?my odkry?, jak ten plan mia?by si? przek?ada? na nasze ?ycie, czy? nie?

Gdzie szuka? odpowiedzi


Koncepcja podkre?laj?ca fakt, ?e zostali?my wybrani, nieuchronnie wskazuje, ?e musia? by? kto? wybieraj?cy. Jak mamy poj?? ide? naszego wybrania, nie identyfikuj?c wcze?niej tej w?a?nie osoby? Wiemy, ?e ?ydzi s? narodem szczególnym. Mamy swoj? unikaln? histori? i pewne wspólne cechy kulturowe, które splot?y si? z cechami narodów, w?ród których przez wiele stuleci si? osiedlali?my. Bez...


Technik

Dieses eBook wird im epub-Format geliefert und ist mit einem Wasserzeichen versehen. Sie können dieses eBook auf vielen gängigen Endgeräten lesen.

Sie können dieses eBook auf vielen gängigen Endgeräten lesen.

Für welche Geräte?
Sie können das eBook auf allen Lesegeräten, in Apps und in Lesesoftware öffnen, die epub unterstützen:

 • tolino Reader
  Öffnen Sie das eBook nach der automatischen Synchronisation auf dem Reader oder übertragen Sie es manuell auf Ihr tolino Gerät mit der kostenlosen Software Adobe Digital Editions.

 • Andere eBook Reader
  Laden Sie das eBook direkt auf dem Reader im Hugendubel.de-Shop herunter oder übertragen Sie es mit der kostenlosen Software Sony READER FOR PC/Mac oder Adobe Digital Editions.

 • Für Tablets und Smartphones: Unsere Gratis tolino Lese-App
       

 • PC und Mac
  Lesen Sie das eBook direkt nach dem Herunterladen über "Jetzt lesen" im Browser, oder mit der kostenlosen Lesesoftware Adobe Digital Editions.

Die eBook-Datei wird beim Herunterladen mit einem nicht löschbaren Wasserzeichen individuell markiert, sodass die Ermittlung und rechtliche Verfolgung des ursprünglichen Käufers im Fall einer missbräuchlichen Nutzung der eBook-Datei möglich ist.

Bitte beachten Sie: Dieses eBook ist nicht auf Kindle-Geräten lesbar.

Ihr erstes eBook?
Hier erhalten Sie alle Informationen rund um die digitalen Bücher für Neueinsteiger.

Servicehotline
089 - 70 80 99 47

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. 10.00 - 20.00 Uhr
Filialhotline
089 - 30 75 75 75

Mo. - Sa. 9.00 - 20.00 Uhr
Bleiben Sie in Kontakt:
Sicher & bequem bezahlen:
akzeptierte Zahlungsarten: Überweisung, offene Rechnung,
Visa, Master Card, American Express, Paypal
Zustellung durch:
1 Mängelexemplare sind Bücher mit leichten Beschädigungen, die das Lesen aber nicht einschränken. Mängelexemplare sind durch einen Stempel als solche gekennzeichnet. Die frühere Buchpreisbindung ist aufgehoben. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den gebundenen Preis eines mangelfreien Exemplars.

2 Diese Artikel unterliegen nicht der Preisbindung, die Preisbindung dieser Artikel wurde aufgehoben oder der Preis wurde vom Verlag gesenkt. Die jeweils zutreffende Alternative wird Ihnen auf der Artikelseite dargestellt. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den vorherigen Preis.

4 Der gebundene Preis dieses Artikels wird nach Ablauf des auf der Artikelseite dargestellten Datums vom Verlag angehoben.

5 Der Preisvergleich bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers.

6 Der gebundene Preis dieses Artikels wurde vom Verlag gesenkt. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den vorherigen Preis.

7 Die Preisbindung dieses Artikels wurde aufgehoben. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den vorherigen Preis.

* Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. Informationen über den Versand und anfallende Versandkosten finden Sie hier.