Vilma Kadlechkova: Mitseliy. Led pod kozhey bei hugendubel.de